PORADNIA DLA KIEROWCÓW

ul. Stanisława Staszica 44a

41-200 SOSNOWIEC

Sekretariat tel./fax (32) 290 - 44 - 65
Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56  

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne dla kandydatów na kierowców i kierowcom wszystkich kategorii.

 

Badaniu lekarskiemu podlegają:

  • osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy;
  • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  • kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
- uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego nastąpiła śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
  • kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowane decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  • kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, instruktorzy, egzaminatorzy oraz kierujący tramwajem podlegającym kontrolnym badaniom lekarskim

W poradni w Sosnowcu wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

 

Badania psychologiczne można wykonać również w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42

tel. : 32  259 88 59

 

 

Zasady zgłaszania się na badania kierowców

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać:
- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),
- skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (w oryginale),
- kserokopie kart wypisowych ze szpitala,
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego,
- orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
- w przypadku wady wzroku i/lub słuchu należy przynieść ze sobą okulary i/lub aparat słuchowy.

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny. 


Koszty badań:
- opłata 369 zł za badania lekarskie,
- konsultacje kontrolne (badanie płatne w/g cennika WOMP Katowice),
- badanie psychologiczne 120 zł.