PORADNIA DLA KIEROWCÓW

ul. Stanisława Staszica 44a

41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Sekretariat tel./fax (32) 290 - 44 - 65

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne dla kandydatów na kierowców i kierowcom wszystkich kategorii.

 

Badaniu lekarskiemu podlegają:

  • osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy;
  • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  • kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
- uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego nastąpiła śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
  • kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
  • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowane decyzją starosty na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  • kandydaci na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, instruktorzy, egzaminatorzy oraz kierujący tramwajem podlegającym kontrolnym badaniom lekarskim

 

Ustalanie terminu wykonania badań należy dokonać pod numerem telefonu (32) 290 - 44 - 66 lub (32) 290 - 44 - 56.

 

W poradni w Sosnowcu wykonujemy również pełen zakres badań psychologicznych.

 

Badania psychologiczne można wykonać również w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 42

tel. : 32  259 88 59

 

 

Zasady zgłaszania się na badania kierowców

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać: 

- dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),

- skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (w oryginale),

- kserokopie kart wypisowych szpitalnych,

- zaświadczenie o stanie zdrowia z poradni rodzinnej,

- orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

- w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy,

- kserokopię dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w poradni specjalistycznej,

- książeczkę wojskową w przypadku mężczyzn. 

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny. 


Koszty badań:

- opłata 200 zł za badanie lekarskie,

- konsultacje u lekarzy specjalistów w/g cennika WOMP Katowice,

- pomocnicze badania diagnostyczne w/g cennika WOMP Katowice,

- opłata 150 zł za badanie psychologiczne.