Wysokość opłat oraz zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach obowiązujące od dnia 01.04.2023

1. Dokumentacja medyczna, w tym zdjęcia RTG są udostępniane w następujący sposób:

 • do wglądu w Ośrodku,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych,

2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje po złożeniu wniosku bądź prośby w innej formie pisemnej przez pacjenta bądź inny uprawniony organ lub podmiot. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej WOMP Katowice www.womp.info.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w kwocie brutto:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu - 13,46 zł
 • za jedną stronę kopii lub wydruku - 0,47 zł
 • na informatycznym nośnik danych - 2,69 zł

5. Nie pobiera się opłat za udostępnienie i przekazanie dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 • organom rentowym w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach rozliczeń emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych,
 • wojewódzkim komisjom do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

6. Przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową dokonywane jest każdorazowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt wnioskodawcy, który wynosi 20,00 zł. brutto.

7. Udostępnienie i przekazanie dokumentacji medycznej uprawnionym organom lub podmiotom dokumentowane jest fakturą z odroczonym terminem płatności, a dowodem wpłaty przez osobę fizyczną jest paragon fiskalny.

8. W przypadku dokonania wpłaty za dokumentację medyczną przelewem bankowym, sporządzany jest paragon fiskalny, który przesyłany jest osobie wraz z kopią dokumentacji medycznej.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020r poz. 849 z późn. zm.)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 9 lutego 2023r w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022r.