KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW/KONTRAHENTÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - poniżej przekazuje się informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych pracujących, współpracujących, stażystów, praktykantów, osób ubiegających się o pracę lub ubiegających się o zawarcie umowy cywilnoprawnej bądź porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach SPZOZ:

I. Administrator danych osobowych.

 1. Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach SPZOZ
 2. Adres i dane kontaktowe:
  ul. Warszawska 42
  40-008 Katowice
  tel.: ☎ (32) 259 88 59
  e-mail: ✉ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych.

WOMP Katowice powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: ✉ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania.

WOMP Katowice będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rekrutacji, zatrudniania, zawierania umów cywilno-prawnych, porozumień z innymi podmiotami, przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, ubezpieczania na życie oraz podnoszenia kwalifikacji.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.

IV. Odbiorcy danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany do ich przekazania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. organom kontrolującym i nadzorującym WOMP Katowice,
  3. podmiotom, z którymi WOMP Katowice zawarł umowy na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, w szczególności kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi IT.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein).

V. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane:

 1. W przypadku osób ubiegających się o pracę lub o zawarcie umowy cywilno-prawnej, bądź porozumienia do zakończenia procesu rekrutacji,
 2. W przypadku pracowników bądź zleceniobiorców, w zależności od rodzaju dokumentów, od 5 do 50 lat zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 3. W przypadku kontrahentów związanych umową cywilno-prawną 5 lat.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania niniejszej informacji, prawo do informacji na temat przetwarzania danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo do żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, z uwzględnieniem celów przetwarzania,
 3. prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są wciąż niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych, do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje odmową zatrudnienia, zawarcia umowy lub porozumienia, a także przyznania świadczeń.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.