PORADNIA DS. ODWOŁAŃ
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC
Rejestracja tel. ☎ (32) 290 44 66, ☎ (32) 290 44 56


Wykonuje badania odwoławcze:

  • w przypadku gdy pracownik lub pracodawca, nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku - odwołanie może nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania wraz z uzasadnieniem.

  • w przypadku gdy uczeń lub placówka dydaktyczna, nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku - odwołanie może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania wraz z uzasadnieniem.

  • w przypadku gdy nauczyciel lub dyrektor szkoły nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - odwołanie może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. Odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły.

  • w przypadku gdy nauczyciel akademicki lub uczelnia nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia - odwołanie wraz z uzasadnieniem na piśmie może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. Odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela akademickiego.