Zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002) w przypadku zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy z terenu województwa śląskiego dokumentację medyczną tej jednostki można przekazać do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.


Dokumentację medyczną, każdego pacjenta przeznaczoną do archiwizacji należy umieścić w odrębnej, papierowej kopercie i opisać ją według załączonego wzoru - załącznik nr 1 , podając imię i nazwisko, datę urodzenia oraz rok ostatniego badania.

Do przedmiotowej dokumentacji należy dołączyć (w formie elektronicznej) alfabetycznie sporządzony wykaz pacjentów, którego wzór stanowi - załącznik nr 2 .

Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne powiadomienie o dokładnym terminie przekazania dokumentacji do zasobów archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.


Uwaga !

W sytuacji, gdy zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przejmuje inna jednostka służby zdrowia, indywidualną dokumentację medyczną osoby objętej opieką przekazuje się tej jednostce za pokwitowaniem w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzieli Państwu Sekcja Statystyki i Epidemiologii ze składnicą akt pod numerem telefonu: ☎ (32) 428 40 28