CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ważny od 01.04.2023r

 

LP. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto
I. Badania lekarskie i/lub konsultacje
1 Badanie specjalisty medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia (badanie ogólnolekarskie) 120,00 zł ZW 120,00 zł
2 Konsultacja otolaryngologiczna 160,00 zł ZW 160,00 zł
3 Konsultacja foniatryczna 200,00 zł ZW 200,00 zł
4 Konsultacja okulistyczna 160,00 zł
ZW 160,00 zł
5 Konsultacja neurologiczna 160,00 zł ZW 160,00 zł
6 Konsultacja psychiatryczna 120,00 zł
ZW
120,00 zł
7 Konsultacja ortopedyczna 200,00 zł
ZW 200,00 zł
8 Badanie stroboskopowe 250,00 zł
ZW
250,00 zł
9 Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wykonane równocześnie z badaniem profilaktycznym 60,00 zł
ZW 60,00 zł
10 Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wykonane równocześnie z badaniem profilaktycznym wraz z książeczką 62,00 zł ZW
62,00 zł
11 Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych jako osobne badanie 90,00 zł
ZW
90,00 zł
12 Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych jako osobne badanie wraz z książeczką 92,00 zł
ZW 92,00 zł
13 Udział lekarza w posiedzeniu komisji BHP/przegląd stanowisk pracy (za godzinę) 81,30 zł
23%
100,00 zł
14 Wydanie dodatkowego zaświadczenia o zdolności do pracy /pracownik/ 25,00 zł
ZW
25,00 zł
15 Wydanie dodatkowego zaświadczenia do praktycznej nauki zawodu lub studiów 5,00 zł ZW 5,00 zł
16 Wydanie duplikatu zaświadczenia /orzeczenia/ 32,52 zł
23%
40,00 zł
17 Wydanie dodatkowego orzeczenia lekarskiego 20,33 zł
23%
25,00 zł
18 Opłata za wysłanie dokumentacji (w tym zaświadczenia /orzeczenia/) 16,26 zł 23% 20,00 zł
II. Badania Psychologiczne
1 Badanie osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 121,95 zł 23% 150,00 zł
2 Badanie psychologiczne osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, po przekroczeniu punktów karnych, po spowodowaniu wypadku drogowego lub ubiegających się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 121,95 zł 23% 150,00 zł
3 Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 121,95 zł 23% 150,00 zł
4 Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kandydatów na instruktora i instruktorów, kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów, w tym okresowo co 5 lat (do 60 r.ż), co 30 m-cy (pow. 60 r.ż.) 121,95 zł 23% 150,00 zł
5 Badanie kierowcy skierowanego przez lekarza w ramach badań profilaktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T 130,00 zł ZW 130,00 zł
6 Badanie kierowcy skierowanego przez lekarza w ramach badań profilaktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia do kierowania tramwajem 150,00 zł ZW 150,00 zł
7 Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia lub przedłużającej ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia do kierowania tramwajem, co 5 lat (do 60 r.ż.), co 30 m-cy (powyżej 60 r.ż.) 121,95 zł 23% 150,00 zł
8 Ponowne badanie psychologiczne kierowcy– tryb odwoławczy 121,95 zł
23%
150,00 zł
9
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń 642,28 zł
23%
790,00 zł
10 Badanie psychologiczne na broń w trybie odwoławczym-wnoszone przez osobę badaną lub komendanta wojewódzkiego Policji 642,28 zł 23% 790,00 zł
11 Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 642,28 zł 23% 790,00 zł
12
Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie odwoławczym 642,28 zł 23% 790,00 zł
13
Badanie osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej w ramach badań profilaktycznych, np. operatorów wózków widłowych, żurawi, suwnic, osób narażonych na promieniowanie jonizujące - badanie wstępne, itd.
120,00 zł
ZW 120,00 zł
14
Badanie psychologiczne strażników gminnych (miejskich) 243,90 zł 23% 300,00 zł
15 Badanie odwoławcze strażników gminnych (miejskich) 243,90 zł
23%
300,00 zł
16
Badanie odwoławcze osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego (dot. strzałowy, górnik strzałowy, wydawca środków strzałowych) 162,60 zł
 23% 200,00 zł
17 Wydanie duplikatu zaświadczenia /orzeczenia/ psychologicznego 32,52 zł
23%
40,00 zł
18 Wydanie dodatkowego orzeczenia psychologicznego 20,33 zł
23%
25,00 zł
III. Badania kompleksowe
1
Badanie ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (w tym: badanie specjalisty medycyny pracy, konsultacja okulistyczna, pobór krwi, morfologia, retikulocyty) 200,00 zł ZW 200,00 zł
2
Badanie ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy na wysokości (w razie potrzeby dodatkowe konsultacje i badania - odrębnie płatne)
180,00 zł
ZW
180,00 zł
3
Badanie lekarskie i psychologiczne w celu wykonywania czynności inspektora transportu drogowego:
1. Badanie lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne, obejmuje: badanie ogólnolekarskie, konsultacje psychiatryczną, otolaryngologiczną, okulistyczną, neurologiczną, EKG, pobór krwi, cholesterol 400,00 zł
ZW
400,00 zł
badanie ogólnolekarskie, konsultacja psychiatryczna, konsultacja otolaryngologiczna, konsultacja okulistyczna, konsultacja neurologiczna, EKG, pobranie krwi do badań, cholesterol.
2. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym (zakres badań j.w.) 420,00 zł
ZW
420,00 zł
3. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu intelektualnego, opis cech osobowości, określenie poziomu dojrzałości społecznej 203,25 zł
23%
250,00 zł
4. Badanie psychologiczne w trybie odwoławczym (zakres badań j.w.) 203,25 zł
23%
250,00 zł
4
Badanie lekarskie w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji (co 5 lat lub wg wskazań lekarza) oraz kandydatów na instruktora i instruktorów, kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów, w tym okresowo co 5 lat (do 60 r.ż), co 30 m-cy (pow. 60 r.ż.)
a) badanie ogólnolekarskie 162,60 zł 23% 200,00 zł
b) konsultacja okulistyczna 146,34 zł 23% 180,00 zł
5 Badanie w celu uzyskania międzynarodowego świadectwa zdrowia /marynarz/:
1. Badanie ogólnolekarskie, konsultacja otolaryngologiczna, konsultacja neurologiczna, konsultacja okulistyczna ,badanie audiometryczne, EKG, rtg klatki piersiowej PA z opisem, pobranie krwi do badań, morfologia krwi z rozmazem, AspAt ,ALAT, poziom glukozy we krwi, OB, analiza moczu, grupa krwi + Rh, odczyn VDRL,( p/c anty HIV 1+ 2 – po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta). 600,00 zł ZW 600,00 zł
2. Wydanie orzeczenia na podstawie posiadanej - własnej dokumentacji medycznej: 250,00 zł ZW 250,00 zł
W obu przypadkach osoba badana musi posiadać zaświadczenie od lekarza stomatologa o stanie uzębienia oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
6 Badanie lekarskie i psychologiczne dla członka ochotniczej straży pożarnej:
1. Badanie wstępne i badanie odwoławcze wstępne obejmuje: badanie ogólnolekarskie, konsultacje-neurologiczną, okulistyczną, otolaryngologiczną, badanie psychologiczne, spirometrię, morfologię krwi obwodowej, poziom glukozy we krwi, analizę ogólną moczu, GGTP 380,00 zł ZW 380,00 zł
2. Badanie okresowe i badanie odwoławcze okresowe:
a) do 50 roku życia obejmuje: badanie ogólnolekarskie, spirometria, pobór krwi,  poziom glukozy we krwi, GGTP
100,00 zł ZW 100,00 zł
b) powyżej 50 roku życia obejmuje: badanie ogólnolekarskie, spirometria, EKG, pobór krwi,  poziom glukozy we krwi, GGTP
120,00 zł
ZW 120,00 zł
7 1. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń 642,28 zł
23% 790,00 zł
2. Badanie lekarskie na broń w trybie odwoławczym-wnoszone przez osobę badaną lub komendanta wojewódzkiego Policji
642,28 zł 23% 790,00 zł
8 Badanie lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora,  komornika, asesora sądowego:
1. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego 162,60 zł 23%
200,00 zł
2. Badanie psychologiczne obejmuje określenie i opis cech osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji  oraz odporności na stres 243,90 zł
23% 300,00 zł
9 Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:
1. Badanie lekarskie osób na podstawie skierowania pracodawcy (również badanie odwoławcze pracodawcy) 790,00 zł
ZW 790,00 zł
2. Badanie lekarskie osób w pozostałych przypadkach - indywidualne (również badanie odwoławcze na wniosek osoby badanej lub komendanta wojewódzkiego Policji) 642,28 zł
23%
790,00 zł
10 Badanie osoby wyjeżdżającej do pracy w krajach tropikalnych:
1. Badanie ogólnolekarskie ,konsultacja okulistyczna, konsultacja otolaryngologiczna, rtg. klatki piersiowej PA z opisem, badanie audiometryczne, EKG, pobranie krwi do badań, morfologia krwi z rozmazem, OB, grupa krwi + Rh, poziom cukru, AspAt, AlAT, analiza moczu, odczyn VDRL, p/c anty HIV 1+2 - po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta. 350,00 zł
ZW 350,00 zł
2. Wydanie orzeczenia na podstawie posiadanej-własnej dokumentacji medycznej: 150,00 zł
ZW
150,00 zł
Osoba badana musi posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego, zaświadczenie od lekarza stomatologa o stanie uzębienia, wynik dwukrotnego badania parazytologicznego i bakteriologicznego kału. W przypadku kobiet wymagane jest zaświadczenie od ginekologa.
11 Badanie osoby powracającej z pracy w krajach tropikalnych:
1. Badanie ogólnolekarskie, rtg. klatki piersiowej PA z opisem, EKG, pobranie krwi do badań, morfologia krwi z rozmazem, poziom cukru, AspAT, AlAT, analiza moczu, p/c anty HIV 1+2 - po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta. 200,00 zł ZW 200,00 zł
2. Wydanie orzeczenia na podstawie posiadanej-własnej dokumentacji medycznej: 150,00 zł ZW 150,00 zł
12 Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa:
1. Badanie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa obejmuje: konsultację psychiatryczną i konsultację psychologiczną 292,68 zł 23% 360,00 zł
2. Badanie osoby posiadającej licencję detektywa obejmuje: konsultację psychiatryczną, konsultację psychologiczną, konsultację lekarza uprawnionego 341,46 zł 23% 420,00 zł
3. Badania odwoławcze osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa obejmuje: konsultację psychologiczną, konsultację lekarza uprawnionego 341,46 zł 23% 420,00 zł
13 Badanie ogólnolekarskie (na własny wniosek) wraz z wydaniem zaświadczenia 97,56 zł 23% 120,00 zł
14 1) Badania psychiatyryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
a) badanie psychiatryczne 243,90 zł 23% 300,00 zł
b) badanie psychologiczne 243,90 zł 23% 300,00 zł
2) Badanie psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
a) badanie psychiatryczne 97,56 zł 23% 120,00 zł
b) badanie psychologiczne 130,08 zł 23% 160,00 zł
15 Badanie w trybie odwoławczym nauczyciela - urlop dla poratowania zdrowia  800,00 zł ZW 800,00 zł
 16 Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (w tym: badanie specjalisty medycyny pracy, konsultacja okulistyczna, konsultacja otolaryngologiczna) 308,94 zł 23% 380,00 zł
IV. Badania i konsultacje dla kierowców
1 Badanie lekarskie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia lub osób kierowanych na badania jako sprawca wypadku, po alkoholu lub za przekroczenie punktów itp. (w tym: poziom glukozy we krwi, GGTP) 162,60 zł 23% 200,00 zł
2 Ponowne badanie lekarskie - tryb odwoławczy 162,60 zł 23% 200,00 zł
3 Badanie lekarskie osób w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1,A2,A,B1,B,B+E i T ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność uprawnień do kierowania pojazdami. 162,60 zł 23% 200,00 zł
4 Badanie lekarskie osób  ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E 162,60 zł 23% 200,00 zł
5 Badanie lekarskie osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność pozwolenia na kierowanie tramwajem. 162,60 zł 23% 200,00 zł
6 Badanie lekarskie osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne albo przedłużających ważność tego dokumentu. 162,60 zł 23% 200,00 zł
7 Konsultacja otolaryngologiczna kierowcy 162,60 zł 23% 200,00 zł
8 Konsultacja neurologiczna kierowcy 162,60 zł 23% 200,00 zł
9 Konsultacja okulistyczna kierowcy kategorii AM, A1,A2,A,B1,B,B+E i T 162,60 zł 23% 200,00 zł
10 Konsultacja okulistyczna rozszerzona kierowcy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E 203,25 zł 23% 250,00 zł
11 Konsultacja psychiatryczna kierowcy 121,95 zł 23% 150,00 zł
12 Konsultacja ortopedyczna kierowcy 203,25 zł 23% 250,00 zł
13 Konsultacja psychologa - indywidualna 203,25 zł 23% 250,00 zł
14 Badanie audiometryczne tonalne kierowcy 56,91 zł 23% 70,00 zł
15 Badanie EKG spoczynkowe kierowcy 48,78 zł 23% 60,00 zł
Narkotyki w moczu
16 Amfetamina  40,65 zł 23%  50,00 zł
17 Barbiturany  40,65 zł 23% 50,00 zł
18 Ekstazy  40,65 zł  23% 50,00 zł
19 Kanabinoidy (THC/marihuana) 40,65 zł 23% 50,00 zł
20 Kokaina  40,65 zł 23% 50,00 zł
21 Opiaty  40,65 zł 23% 50,00 zł
22 Panel (morfina, kokaina, amfetamina, haszysz/marihuana, metaamfetamina) 81,30 zł 23% 100,00 zł
23 Panel rozszerzony (benzoiloekgonina, metaamfetamina, THC, oksazepan, amfetamina, morfina, sekobarbital, ecstazy XTC, buprenorfina, nortryptylina) 97,56 zł 23% 120,00 zł
V. Badania uzupełniające
1 Spirometria 50,00 zł ZW 50,00 zł
2 Badanie EKG spoczynkowe 60,00 zł ZW 60,00 zł
3 Próba oziębieniowa i termometria skórna 90,00 zł ZW 90,00 zł
4 Miernik czucia wibracji (palestezjometria) 140,00 zł ZW 140,00 zł
5 Gazometria spoczynkowa 35,00 zł ZW 35,00 zł
6 Badanie audiometryczne tonalne 70,00 zł ZW 70,00 zł
7 Badanie audiometryczne tonalne + SISI 95,00 zł ZW 95,00 zł
8 Badanie audiometryczne impedancyjne ,czyli tympanometria oraz odruchy strzemiączkowe ipsi i kontra /mostek/ 95,00 zł ZW 95,00 zł
9 EMG 300,00 zł ZW 300,00 zł
VI. Diagnostyka obrazowa
1 RTG klatki piersiowej PA 70,00 zł ZW 70,00 zł
2 RTG klatki piersiowej boczne 70,00 zł ZW 70,00 zł
3 RTG klatki piersiowej (PA+boczne) 95,00 zł ZW 95,00 zł
4 RTG kręgosłupa szyjnego 95,00 zł ZW 95,00 zł
5 RTG kręgosłupa piersiowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
6 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
7 RTG stawu kolanowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
8 RTG stawu skokowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
9 RTG stawu barkowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
10 RTG stawu łokciowego 95,00 zł ZW 95,00 zł
11 RTG ręki z nadgarstkiem (porównanwcze obu rąk) na 1 zdjęciu 95,00 zł ZW 95,00 zł
12 Opis jednego zdjęcia rtg. 70,00 zł ZW 70,00 zł
VII. Badania laboratoryjne
1 Pobranie krwi do badań 10,00 zł ZW 10,00 zł
2 ALA w moczu (kwas deltaaminolewulinowy) 30,00 zł ZW 30,00 zł
3 AlAt (SGPT) Aminotransferaza alaninowa 7,00 zł ZW 7,00 zł
4 Albumina w surowicy 10,00 zł ZW 10,00 zł
5 Analiza ogólna moczu 7,00 zł ZW 7,00 zł
6 ANA screen (P/c p/jądrowe) test przesiewowy 20,00 zł ZW 20,00 zł
7 ANA 1 (P/c p/jądrowe met.IF) test przesiewowy 60,00 zł ZW 60,00 zł
8 ANA profil 3 (P/c p/jądrowe) 110,00 zł ZW 110,00 zł
9 ANA 2 - oznaczenie miana (P/c p/jądrowe met.IF) 100,00 zł ZW 100,00 zł
10 anty-HCV  wzw typu C 30,00 zł ZW 30,00 zł
11 Antygen Hbs wzw typu B anty-HBS 15,00 zł ZW 15,00 zł
12 Antygen Hbe wzw typu B anty-Hbe 50,00 zł ZW 50,00 zł
13 ASO Antystreptolizyna 10,00 zł ZW 10,00 zł
14 APTT Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji 10,00 zł ZW 10,00 zł
15 AspAt ( SGOT) Aminotransferaza asparaginianowa 5,00 zł ZW 5,00 zł
16 Bilirubina całkowita 7,00 zł ZW 7,00 zł
17 Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł ZW 10,00 zł
18 Bruceloza (jakościowo) 50,00 zł ZW 50,00 zł
19 Bruceloza IgG 70,00 zł ZW 70,00 zł
20 Bruceloza IgM 70,00 zł ZW 70,00 zł
21 Cholesterol całkowity 6,00 zł ZW 6,00 zł
22 Cholesterol HDL 6,00 zł ZW 6,00 zł
23 Cholesterol LDL 6,00 zł ZW 6,00 zł
24 Cholinoesteraza we krwi 30,00 zł ZW 30,00 zł
25 CRP białko C-reaktywne 7,00 zł ZW 7,00 zł
26 Czas protrombinowy (PT) z INR 8,00 zł ZW 8,00 zł
27 Diastaza (amylaza) w moczu 7,00 zł ZW 7,00 zł
28 Diastaza (amylaza) we krwi 7,00 zł ZW 7,00 zł
29 Fosfataza alkaliczna 5,00 zł ZW 5,00 zł
30 FT 3 - Trijodotyronina wolna 10,00 zł ZW 10,00 zł
31 FT 4 - Tyroksyna wolna 10,00 zł ZW 10,00 zł
32 Gamma-glutamylo-transferaza GGTP 7,00 zł ZW 7,00 zł
33 Grupa krwi 20,00 zł ZW 20,00 zł
34 HbA1c Hemoglobina glikowana 20,00 zł ZW 20,00 zł
35 HCV-RNA metodą RT PCR jakościowo 180,00 zł ZW 180,00 zł
36 Jonogram (sód, potas, chlorki) 7,00 zł ZW 7,00 zł
37 IgE całkowite 20,00 zł ZW 20,00 zł
38 IgE pszenica 50,00 zł ZW 50,00 zł
39 IgE roztocze mączne 25,00 zł ZW 25,00 zł
40 Ige latex 25,00 zł ZW 25,00 zł
41 Kadm w moczu 80,00 zł ZW 80,00 zł
42 Kreatynina w surowicy 5,00 zł ZW 5,00 zł
43 Kwas moczowy 5,00 zł ZW 5,00 zł
44 LDH-dehydrogeneza mleczanowa 10,00 zł ZW 10,00 zł
45 Lipidogram 15,00 zł ZW 15,00 zł
46 Morfologia krwi obwodowej 9,00 zł ZW 9,00 zł
47 OB. Odczyn Biernackiego 9,00 zł
ZW 9,00 zł
48 Odczyn Waaler - Rose 15,00 zł
ZW 15,00 zł
49 p/c anty HBc total wzw typu B
60,00 zł ZW 60,00 zł
50 p/c anty HBe wzw typu B 60,00 zł ZW 60,00 zł
51 p/c anty Hbs wzw typ B 15,00 zł ZW 15,00 zł
52 p/c anty TPO 20,00 zł ZW 20,00 zł
53 p/c anty HIV 1+2 12,00 zł ZW 12,00 zł
54 Pb ołów we krwi 70,00 zł ZW 70,00 zł
55 Płytki krwi -Trombocyty metodą fluoroscencyjną 7,00 zł ZW 7,00 zł
56 Poziom glukozy we krwi 7,00 zł ZW 7,00 zł
57 Proteinogram-białko całkowite 15,00 zł ZW 15,00 zł
58 Retikulocyty 7,00 zł ZW 7,00 zł
59 RF – czynnik reumatoidalny 8,00 zł ZW 8,00 zł
60 Trijodotyronina T3 10,00 zł ZW 10,00 zł
61 Tyroksyna T4 10,00 zł ZW 10,00 zł
62 Test kłaczkujący zmodyfikowany USR - kiła 6,00 zł ZW 6,00 zł
63 Toxoplasma p/c IgG 30,00 zł ZW 30,00 zł
64 Toxoplasma p/c IgM 30,00 zł ZW 30,00 zł
65 Trójglicerydy 5,00 zł ZW 5,00 zł
66 TSH Hormon tyreotropowy 20,00 zł ZW 20,00 zł
67 VDRL Kiła test mikrokłaczkujący kardiolipinow 20,00 zł ZW 20,00 zł
68 Wapń zjonizowany 7,00 zł ZW 7,00 zł
69 Wapń całkowity 7,00 zł ZW 7,00 zł
70 Western blot borelioza p/c IgM 70,00 zł
ZW 70,00 zł
71 Western blot borelioza p/c IgG 80,00 zł ZW 80,00 zł
72 Witamina D3 - kalcydiol 60,00 zł ZW 60,00 zł
73 ZPP Cynkoprotoporfiryny 35,00 zł ZW 35,00 zł
74 Żelazo w surowicy 6,00 zł ZW 6,00 zł