Załącznik do uchwały nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  21 września 2015 r.


STATUT

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH

(tekst jednolity)


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, zwany dalej „WOMP Katowice”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.[1]
 2. Podmiotem tworzącym WOMP Katowice jest Województwo Śląskie.
 3. Siedzibą WOMP Katowice jest miasto Katowice.
 4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach może używać nazwy skróconej: WOMP Katowice.

 § 2

 1. WOMP Katowice wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013264.
 2. WOMP Katowice posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000040776.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 3

Celem działania WOMP Katowice jest:

 • realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących;
 • promocja zdrowia.

§ 4

Do zadań WOMP Katowice należy:

 1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
 3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 6. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 8. prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i ewidencji zgłoszeń w tym zakresie oraz gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji w nich zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami o służbie medycyny pracy;
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy;
 10. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie badań diagnostycznych oraz specjalistycznych konsultacji lekarskich na warunkach określonych umową;
 11. przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 12. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa;
 13. przeprowadzanie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, w przypadkach, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji;
 14. przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

WOMP Katowice może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 1. najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych WOMP Katowice;
 2. prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

Organami WOMP Katowice są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

§ 7

 1. Dyrektor kieruje WOMP Katowice, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników WOMP Katowice i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 8

 1. W WOMP Katowice działa Rada Społeczna, która jest organem:
  • inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;
  • doradczym Dyrektora WOMP Katowice.
 2. Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzi od 5 do 7 osób, w tym:
  • jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
  • jako członkowie:
   1. przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
   2. od 3 do 5 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego.
 4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:
  • rezygnacji;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
  • choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • podjęcia zatrudnienia w WOMP Katowice;
  • na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.
 6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.
 7. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 9

 1. Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących WOMP Katowice, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.
 3. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

§ 10

 1. W skład WOMP Katowice wchodzi zakład leczniczy o nazwie Śląski Ośrodek Medycyny Pracy, w którym jest wykonywana działalność lecznicza.
 2. W skład zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.[2]
 3. W WOMP Katowice funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.
 4. Organizację wewnętrzną WOMP Katowice, w tym strukturę zakładu leczniczego, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny WOMP Katowice.[3]

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 11

 1. WOMP Katowice prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.
 2. WOMP Katowice prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 3. Zbycie aktywów trwałych WOMP Katowice, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie (w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 12

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.


[1] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr V/34/28/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1025), która weszła w życie w dniu 07 marca 2017r.

[2] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.