Poradnia Dla Kierowców  -  Zasady zgłaszania się na badania.


Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać: 

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (w przypadku braku informacji na temat adresu zamieszkania - zaświadczenie z urzędu miasta o aktualnym miejscu zamieszkania),
  • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (w oryginale),
  • kserokopie kart wypisowych szpitalnych,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia z poradni rodzinnej,
  • orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy,
  • kserokopię dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w poradni specjalistycznej,
  • książeczkę wojskową w przypadku mężczyzn. 

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne choroby przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny. 

Koszty badań:

- opłata 200 zł za badanie lekarskie,

- konsultacje u lekarzy specjalistów w/g cennika WOMP Katowice,

- pomocnicze badania diagnostyczne w/g cennika WOMP Katowice,

- opłata 150 zł za badanie psychologiczne.

Rejestracja kierowców pod numerem telefonu (32) 290 44 66, (32) 290 44 56